Copyright

Продажбите, които са извършени чрез www.the8room.com се подчиняват на Българските Закони!

ЗАКОН за авторското право и сродните му права

 

Обект на авторско право е всяко произведение на изкуството - резултат на творческа дейност.

Всички фотографии в интернет страниците :

www.the8room.com

www.facebook.com/THE8ROOM

са защитени от българските и международните закони,които предвиждат значителни наказания при тяхното нарушаване. Всяка нерегламентирана употреба е строго забранена без писменото разрешение на автора.

Забранено е:

1.      възпроизвеждането на фотографиите или всяко произведение - част от творческа дейност

2.      публичното показване

3.      разпространението на оригинали и екземпляри от тях

4.      преработката и внасянето на всякакъв вид промени

5.      използването им за създаване на нови, производни на тях произведения

6.      предлагането им за достъп и злоупотреба по безжичен път на други лица

 

Авторът има право на възнаграждение, за всеки вид използване на фотографиите.

Извадки от „Закон за авторското право и сродните му права” на Република България.

 

ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО

 

   Закриляни обекти

 

   Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:

 

 1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;

 

 2. музикални произведения;

 

 3. сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;

 

 4. филми и други аудио-визуални произведения;

 

 5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;

 

 6. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г. , в сила от 25.03.2011 г.) реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;

 

 7. фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;

 

 8. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г. , в сила от 25.03.2011 г.) одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;

 

 9. графично оформление на печатно издание;